Επιμέλεια – Διόρθωση

Το γραφείο μας έχει τη δυνατότητα επιμέλειας κάθε είδους κειμένου.

Κατά την επιμέλεια, στόχος είναι η διασφάλιση της τελικής ποιότητας του κειμένου που επιτυγχάνεται μέσα από τα ακόλουθα στάδια:
• έλεγχος ορθογραφίας, γραμματικής, στίξης
• διασφάλιση ομοιογένειας ύφους
• αναδιατύπωση του μεταφρασμένου κειμένου


Τέλος, το γραφείο μας αναλαμβάνει την επιμέλεια κάθε μετάφρασης που πραγματοποιείται είτε από εσάς τους ίδιους, είτε από κάποιο πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης.