Επίσημες Μεταφράσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις σε όλα τα είδη κειμένων. Οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται από επαγγελματίες μεταφραστές, απόφοιτοι του Ιονίου πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής στην ελληνική και ξένη γλώσσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2002 (ΦΕΚ 156/2002). Συνεπώς, οι μεταφράσεις μας είναι ισότιμες με αυτές της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνωρίζονται επίσημα από το δημόσιο σε Ελλάδα και εξωτερικό.


Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές κατηγορίες και είδη κειμένων :
• Νομικά (δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, αγωγές, πληρεξούσια κ.ά)
• Τεχνικά (τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, επιστημονικά άρθρα κ.ά)
• Ιατρικά (γνωματεύσεις, διαγνώσεις, τιμολόγια εξετάσεων κ.ά)
• Οικονομικά (εκκαθαριστικό σημείωμα, συνταξιοδοτικά, λογιστικά, φοροτεχνικά έγγραφα κ.ά)
• Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά (πτυχία, απολυτήρια, βεβαιώσεις σπουδών, βιογραφικά σημειώματα, αναλυτικές βαθμολογίες κ.ά)
• Ακαδημαϊκές εργασίες
• Εταιρική αλληλογραφία
• Μετάφραση ιστοσελίδων


Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.